Vilkår for deltakelse i Kampen om AF-kollektivet

AF Gruppen Norge AS (heretter kalt Organisatoren) er ansvarlig for konkurransen. Ved deltagelse i konkurransen vil konkurransevilkårene her anses som akseptert. Spillet i innledende runde er åpen for alle, men kun ingeniørstudenter ved et av de følgende studiestedene (heretter kalt Studiested/-et/-er/-ene) - som også er student ved disse i skoleåret 2022/2023 kan vinne hovedpremien.

 • NTNU – Trondheim
 • NTNU – Gjøvik
 • NTNU – Ålesund
 • NMBU – Ås
 • OsloMet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Universitetet i Tromsø
 • Høgskolen i Østfold
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Stavanger

Dersom du ikke er student ved et av disse studiestedene, men du likevel ønsker å ta del i spillet, velger du kategorien «Utfordrer» når du registrerer din profil under «Studiested».

1. Konkurranseperiode

Konkurransen foregår i tre faser som avholdes til følgende tider og steder:
Innledende runde: 16.09.-04.11.2021 på afkollektivet.no
Semifinale: 08.11.-14.11.2021 på afkollektivet.no
Finale: 11.02.-13.02.2022. To dager innenfor nevnte tidsperiode på en angitt destinasjon

2. Hvem kan delta?

Innledende runde er åpen for alle, og deltakere kan spille og prøve å forbedre sin poengsum så mange ganger de ønsker. Oppnådd poengsum utgjør plassering i topplisten til registrert studiested, og plassering i den totale topplisten. Dersom du ikke er student ved navngitt universitet, kan du registrere deg som «utfordrer». Kun kvalifiserte ingeniørstudenter (jfr. ovenfor) kan være med i konkurransen om hovedpremien og en plass i semifinale/finale. Hver uke kåres det tre ukesvinnere som vinner hvert sitt gavekort pålydende kr. 1.000, - og dersom ukesvinnerne er ingeniørstudenter ved navngitt studiested, blir deltakerne direktekvalifisert til semifinalen, uavhengig av samlet toppliste ved slutten av innledende runde.

Semifinalen: Organisator plukker ut 300 deltakere fra de syv beste studiestedene til semifinalen basert på oppnådd poengsum. Deltakere som studerer linjer AF rekrutterer fra vil få en fordel som kan være med å sikre en semifinaleplass.

Alle deltakere i semifinalen må være studenter med betalt studieavgift for gjeldende semester ved et av de utvalgte studiestedene. Alle deltakere må ha ferdig registrert profil på nettsiden (huket av på delta i konkurransen, fylt ut studiested, studieretning, trinn, fullt navn, nick name, mobil, samt gyldig e-postadresse). Organisator forbeholder seg retten til å justere antall deltakere i semifinalen.

Finalen er kun åpen for studenter som har besvart oppgaven i semifinalen. Organisator gjør en kvalitativ vurdering av alle kvalifiserte deltakere og inviterer inn de 35 deltakerne med best besvarelser til finalen. Organisator forbeholder seg retten til å justere antall deltakere i finalen.

3. Hvordan man deltar

Du deltar ved å spille spillet på nettstedet afkollektivet.no. Når du har fylt ut din profil, og fått en poengscore så deltar du i konkurransen. Se regler for de ulike fasene av konkurransen:

Innledende runde

Innledende runde består av et lokasjonsspill, hvor deltaker skal gjette hvor i Norge deltakeren har blitt plassert. Hver lokasjon har et tilhørende spørsmål om et AF-prosjekt i nærområdet. Etter endt spill oppnås en poengsum basert på avstand til lokasjon og rett svar på spørsmålet. Et spill består av tre lokasjoner og tre spørsmål.

Du kan spille spillet så mange ganger du vil med samme bruker innenfor nevnt tidsramme for innledende runde. Det er det best oppnådde resultatet som vil være tellende.

Du må ha spilt ferdig spillet minst én gang for å få; tellende poengscore, plass på topplisten for din skole og være med i konkurransen om en plass til semifinalen.

Semifinale:

Organisator inviterer de med flest poeng fra de syv beste studiestedene inn til semifinale, hvor de får utdelt en kompleks og krevende oppgave i et prosjekt der AF har en stor utfordring. Semifinalen er individuell og kan kun besvares en gang. Vurderingskriteriene vil fremkomme i oppgaveteksten på afkollektivet.no. Her vil det fremgå hvordan oppgaven skal innleveres. Oppgavene kan besvares helt frem til siste dato for innlevering, 14.11.2021. Besvarelsene vurderes av organisator før deltakerne til finalen plukkes ut.

For å kvalifisere til vurdering for finale må du kunne dokumentere at du har betalt studieavgift for inneværende semester.

Finale:

Finalen er siste fase i konkurransen og vil avholdes på en nærmere angitt destinasjon over to dager, fra 11.02-13.02.2022.

Organisator gjør en kvalitativ vurdering og inviterer inn35 deltakere med de beste besvarelsene i semifinalen til finalen. Finalen vil bestå av ulike oppgaver og tester som vil bedømmes av Organisator og/eller personer Organisator utnevner til å gjennomføre slik vurdering. Reise og opphold til finalestedet dekkes av Organisator. Dersom en deltaker er forhindret fra å reise eller av annen grunn ikke kan delta i finalerunden mister vedkommende sin finaleplass. Organisator kan hente inn en erstatter, hvis de ønsker.

4. Publisering av vinnere

Vinnere blir kontaktet på den e-postadressen de har registrert seg med på nettsiden. Vinnere publiseres ikke med fullt navn på nettsider eller i sosiale kanaler uten samtykke.

5. Premier

Hovedpremie

Kun ingeniørstudenter ved de utvalgte studiestedene kan vinne hovedpremien. Vinnere kan bli pålagt å fremvise dokumentasjon på betalt studieavgift for å få utlevert hovedpremien. Organisatoren kan oppheve premietildelingen dersom tilstrekkelige opplysninger for å utstede og oversende premien ikke gis innen rimelig tid, eller dersom vinneren oppgir feil opplysninger.

De beste deltagerne fra finalen, vil av Organisator utnevnes som vinnere av hele konkurransen. Vinnerne får dekket et beløp tilsvarende husleie på 7.000 NOK i måneden for hele skoleåret. 2022/2023, og utbetales som utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold frem til avsluttet eksamen. Stipendet er skattefritt og vil bli utbetalt pr. semester. Vinnerne vil få en kickstart på karrieren med en ulønnet praksisplass på et AF-prosjekt i inntil to uker, tilpasset hver enkelt vinnerstudents timeplan. I tillegg vil vinnerne få egne veiledere fra AF Gruppen og besøke forskjellige AF-prosjekter sammen med de andre vinnerne.

Vinnerne må være heltidsstudenter, med betalt studieavgift i 2022/2023 for å kunne motta premien.

Det tas forbehold om at premien kan utløse skattemessige konsekvenser.

Dersom en av vinnerne trekker seg har Organisator mulighet til å gi vedkommendes plass til en av de andre deltagerne fra finalerunden. Det vil ikke utbetales noen erstatning til en vinner som trekker seg.

Delpremier

Alle finalister vinner et intervju til en sommerjobb i AF Gruppen.

AF Gruppens egne ansatte kan ikke vinne premier selv om de deltar i konkurransen.

Hver uke under innledende runde vil de tre deltakerne med høyest poengssum vinne gavekort pålydende kr 1000,-. Om vinnerne er studenter ved navngitt studiested vil de også kvalifiseres direkte til semifinalen. Dersom flere enn tre deltakere topper ukeslisten med samme sum, gjør Organisator en trekning blant de deltakerne det gjelder. En deltaker kan kun vinne ukespremien en gang.

Vinnere trekkes på disse datoene: 24.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11 og 08.11.

Organisator angir ukentlig tidspunkt for kåring som vil bli markedsført på konkurransens nettside, i sosiale medier og i nyhetsbrev. Ukespremien er direkte kvalifisering til semifinalen, samt ett gavekort på kr 1.000, -. Vinnere av ukepremie fjernes fra topplistene ved gitt studiested.

Organisator forbeholder seg retten til å stryke deltakere som organisator har rimelig grunn til å tro har vært utsatt for bug eller har hacket nettsiden.

6. Generell informasjon

Dersom konkurransen ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder Organisatoren seg retten til å endre vilkårene for konkurransen. Herunder gjøres det særlig oppmerksom på at Covid-19-situasjonen kan medføre at gjennomføringen av konkurransen endres. Organisatoren vil forholde seg til de enhver tid gjeldende smittevernanbefalinger, samt Organisatorens egne risikovurderinger.

Familiemedlemmer i ned- eller oppadstigende linje eller tilsvarende til en ansatt hos Organisator eller tilknyttede selskaper (datter-/søsterselskap ol.) kan ikke vinne premier i konkurransen.

Organisatoren kan diskvalifisere enhver deltager i konkurransen eller nekte å gi ut premie under konkurransen, dersom deltagerne ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene eller dersom det er mistanke om juks.

Oppgavebesvarelser/løsningsforslag fra deltakerne i finalen kan brukes fritt av Organisator i konkrete prosjekter, dersom de ønsker det. Deltagere som kommer opp med slik oppgavebesvarelse/løsning skal, der dette er mulig, krediteres for idéen, men har ikke rett til kompensasjon for slik bruk.

7. Spørsmål

Ved spørsmål til konkurransen kan man kontakte oss på: kommunikasjon@afgruppen.no